Organisaties

VZW Jong (oor Debaere Suzanne)

De organisatie VZW jong bekommert zich vooral om kinderen en jongeren uit de aandachtswijken uit de stadskern van Gent, dit zijn vooral allochtone kinderen en jongeren. VZW Jong zorgt er vooral voor dat de jongeren van de straat af komen.
Zo zijn er ook verschillende gebiedswerkingen zoals de Meisjeswerking in de Brugse Poort die allerlei activiteiten organiseert voor meisjes van 10 tot 24 jaar. Die activiteiten gaan doorgaans door na de schooluren en omvat onder andere sportactiviteiten zoals basket, projecten zoals theater en dans, instuifmomenten, spel en recreatieve activiteiten, vormingen zoals sociale vaardigheden, studiecoaching, …. Ook worden er projecten opgezet zoals isadora. Isadora is een initiatief van meisjes die muziek als gemeenschappelijke passie hebben.
Natuurlijk wordt er niet enkel met meisjes gewerkt. Zo heb je ook de jongerenwerking en tienerwerking ‘de kaarderij’ waar jongens van 11 tot 17 jaar terechtkunnen. Er wordt ook aan studiecoaching gedaan maar in mindere mate dan in het meisjeshuis. Er zijn veeleer instuif momenten georganiseerd die wat mee hebben van cafémomenten maar met playstations en spelletjes, een bar, tafelvoetbal,… hier kunnen de begeleiders de jongeren observeren en eventueel helpen met vragen of andere zaken wanneer de jongere er zelf om vraagt. Ook organiseert de jongerenwerking Kissaki-Kai, dit is een Japanse vechtsport.
Buiten deze besproken gebiedswerkingen zijn er nog tal van andere werkingen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook werkingen voor jongere kinderen (speel ‘o’ theek) en voor ouders die willen praten met andere ouders of begeleiders over de situatie thuis of over hun kinderen en hun gedrag.

- Referentie: vzw JONG. (2009, december 11). gebiedswerkingen. Opgeroepen op december 11, 2009, van Vzw Jong Gentd jeugdwelzijnswerk: http://www.vzwjong.be/
__
Aantal Woorden: 273

Sociaal cultureel planbureau (SCP) (door Taïsa Debruyne)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een onafhankelijk, wetenschappelijk instituut. Het bureau staat den dienste van de overheid en werd opgericht door het Koninklijk beleid. Op 1 januari 1974 ging het Sociaal cultureel plateau van start. SCP is een bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid,welzijn en sport. Door interviews,artikelen, lezingen en congresbijdragen leveren de medewerkers van SCP hun bijdrage aan wetenschappelijke en politieke debatten Gevraagd en ongevraagd rapporteren ze ook meer over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking aan de regering. Zoals bijvoorbeeld de verdeling van welzijn over diverse bevolkingsgroepen,de gezondheid,het opleidingsniveau de woonsituatie of besteedbare inkomen en de besteding van vrije tijd. De verslagen gaan voornamelijk over volgende bevolkingsgroepen: vrouwen,jongeren,ouderen,minderheden en gehandicapten. Deze cijfers worden gevormd door het afnemen van allerlei enquêtes bij de bevolking. Ook brengt SCP de gedragingen van de bevolking in kaart, door onderzoek naar tijdsbesteding en voorziening gebruik. Met dit opinie- en tijdsbestedingonderzoek rapporteert het SCP over uiteenlopende maatschappelijke thema's, zoals de taakverdeling tussen man en vrouw, sociale cohesie, cultuurparticipatie, veiligheid en informatietechnologie. En een laatste taak van deze organisaties is het controleren van de instelling die gefinancierd worden door de overheid. Zoals het onderwijs, zorg, sociale zekerheid, politie en justitie, openbaar vervoer, cultuur, vorming en recreatie..Ze werken op basis van jaarlijkse werkplannen. Bij het opstellen van het programma zijn de verschillende departementen en de planbureaus betrokken. Alle onderzoeksresultaten van het bureau zijn zowel voor professionelen, overheid als voor gewone burgers beschikbaar. Het bureau heeft verschillende missies. Zoals het beschrijven van de sociaal-culturele situatie en Nederland en de verwachte ontwikkelingen. Het bijdragen aan verantwoorde keuzen van doeleinden en middelen in het sociaal en cultureel beleid en het ontwikkelen van alternatieven. En als laatste het beoordelen van het gevoerde beleid, speciaal het interdepartementale beleid. Het SCP voert zijn missie voor een belangrijk deel uit met een aantal terugkerende publicaties. Dit zijn het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport, de tweejaarlijkse Sociale staat van Nederland, en het vierjaarlijkse Memorandum Quartaire sector.

- Referentie: organisaties . (sd). Opgeroepen op december 15, 2009, van sociaal cultureel plan bureau: http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=default:18836
__
Aantal Woorden: 341

CAW Artevelde - Justitieel Welzijnswerk (door Cornillie Jolien)

In kader van het strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis van Gent, neemt Justitieel Welzijnswerk Gent enkele opdrachten op:
Er is trajectbegeleiding. Zes trajectbegeleiders maken gedetineerden (verblijvend in de gevangenis van Gent) wegwijs in het hulp- en dienstverleningsaanbod van de gevangenis. Gedetineerden kunnen ook met andere vragen en problemen bij de trajectbegeleiders terecht.
Men bied orgaisatieondersteuning. Twee organisatieondersteuners werken mee aan de uitbouw van een hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de gevangenis, op het vlak van welzijn, gezondheid, sport, cultuur, onderwijs en tewerkstelling.
Dit in een directe sociale omgeving. Een medewerker staat in voor de eerste opvang van familie, vrienden, kenissen… van gedetineerden. Dit is enkel op doorverwijzing van de trajectbegeleiders.
Via de sociale kaart kan je aan de gegevens geraken van de organisatie. Het bezoekadres van CAW Artevelde is Pekelharing 6 9000 Gent. De contactpersoon is Mevrouw Mieke Van Dume.
CAW Artevelde is een autonoom centrum voor algemeen welzijnswerk met drie kernopdrachten. Namelijk onthaal en vraagverduidelijking, psychosociale begeleiding en preventie en beleidssignalering.
CAW Artevelde richt zich met haar aanbod tot de gehele bevolking. Daarnaast besteedt het centrum bijzondere aandacht aan personen en bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen op verminderde welzijnskansen.
CAW Artevelde organiseert het hele jaar door (behalve tijdens de Gentse Feesten) nachtopvang voor daklozen, in een gebouw op de Gasmeterlaan 107. Dit is mogelijk dankzij de steun van de Stad Gent en het OCMW. De nachtopvang wordt uitgebouwd in nauwe samenwerking met verschillende initiatieven op het vlak van de welzijns- en gezondheidszorg. Er is plaats voor 20 personen en het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

- Referentie:

__
Aantal woorden: 269

Thuis op straat (TOS) (door Debakker Debbie)

Deze organisatie zorgt ervoor dat er in de wijk, buurt of op het plein een aangenaam leefbaar en sociaal klimaat hangt. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd door en voor de bewoners van deze gebieden, voor zowel jong als oud. Niet alleen door activiteiten aan te bieden, maar ook door betrokkenheid van ouders, omwonenden en professionals te organiseren en te participeren in netwerken wordt er een inspanning geleverd. TOS biedt een op de wijk afgestemde werkwijze. Samen met verschillende partners zoekt Thuis Op Straat naar een goed evenwicht tussen de vraag van kinderen en jongeren, de mogelijkheden die de bewoners zelf hebben en de versterking die via Thuis Op Straat en de partners geboden kan worden. Om dit te bereiken, werkt Thuis Op Straat samen met een divers aantal organisaties waaronder scholen, speeltuinen, politie, jongerenwerk, bewonersorganisaties, gemeentelijke diensten en natuurlijk bewoners en de jongeren in de wijk.
Een voorbeeld van mogelijke activiteiten zijn sport & spel, circus, drama, educatie en creativiteit.
De organisatie kwam tot stand door een zekere Ton Huiskens, die zelf ervaring had met werken in de wijk. Daardoor wilde hij dat er op een iets positievere manier met kinderen op de pleinen werd omgegaan. Er werd voorgesteld om TOS-teams in te zetten.
Het TOS-team heeft een nauwer contact met de kinderen die er spelen, signaleren ook problemen en kaarten die aan. Er wordt ook naar de positieve kant gekeken van de kinderen, in plaats van afstraffen wordt er ook beloond voor initiatief en inzet.
Als TOS-werker is het van belang steeds goed geïnformeerd te zijn over wat er gaande is in de buurt, ook al ben je er een dag niet geweest. Ook is ht van belang dat alle TOS-leiders op dezelfde manier handelen en benaderen.
Medewerkers moeten worden ondersteund bij hun werkzaamheden en een goede overdracht van kennis mogelijk maken.
Er is een log- en handboek ontwikkeld, zodat medewerkers interactief kunnen leren en dezelfde aanpak hanteren. Deze worden opgesteld door de medewerkers, die onder de ID-regeling vallen, professionals, vrijwilligers uit de buurt en stagiaires. De TOS-logboeken zijn op de website te vinden.
- Referentie: TOS (2009) Thuis op straat. Opgeroepen op december 11, 2009, van thuis op straat: http://www.digitalepioniers.nl/projecten/Thuis-op-straat/132
__
Aantal woorden: 365

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) (door Debal Nele)

Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of CBJ is in Vlaanderen een overheidsinstelling die een centrale plaats inneemt in het jeugdbeschermingsrecht en meer bepaald in de Bijzondere jeugdbijstand.
Het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg staat centraal in de vrijwillige hulpverlening. Het heeft twee taken: de individuele hulpverlening organiseren voor kinderen, jongeren en hun ouders enerzijds en de algemene preventie uitbouwen anderzijds (een zeer belangrijke taak van de Bijzondere Jeugdbijstand betreft de preventie. Algemene preventie gebeurt door de preventiecellen en de preventieteams voor de Comités voor Bijzonder Jeugdzorg die projecten en initiatieven opzetten om Problematische Opvoedingssituaties (POS) en Misdrijf Omschreven Feit- situaties (MOF) te voorkomen). De individuele hulpverlening wordt opgenomen door het bureau voor bijzonder jeugdbijstand. Deze dienst moet:

 • Daadwerkelijke hulp bieden in POS- situaties. Dit gebeurt niet rechtstreeks door het bureau zelf maar via de voorzieningen of via de sociale dienst van het bureau.
 • Aan het parketmagistraten garanties bieden dat er daadwerkelijk hup wordt aangeboden aan minderjarigen en hun ouders.

De praktische uitvoering van de beslissingen van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg betreffende de individuele hulpverlening ligt bij de sociale dienst voor Bijzondere Jeugdbijstand. Deze dienst organiseert de hulpverlening en werkt de hulpverleningsprogramma’s uit. Zij werkt samen met andere diensten en voorzieningen en brengt geregeld bij het bureau verslag uit over haar activiteiten.
Jongeren die vrijwillige hulp krijgen, kunnen ondermeer hulp geboden worden van een dagcentrum, begeleidingstehuis, thuisbegeleidingsdienst, dient begeleid zelfstandig wonen,…

- Situering op de sociale kaart:

 • Het dichtste Comité voor Bijzondere Jeugdzorg is in Ieper voor mij, ik woon in Vlamertinge. In Ieper kunt je het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg vinden op het adres: Veemarkt 11 - 8900 Ieper.
 • Er is ook een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg te vinden in Kortrijk. Dit op het adres: Passionistenlaan 82 - 8500 Kortrijk

- Referentie:

 • De Cock, M., Dekeyzer, K., Desmet, A., Lamote, S., Vanderstichele, R., Vangheluwe, L., et al. (2009 - 2010). Sociale instituties. In M. De Cock, K. Dekeyzer, A. Desmet, S. Lamote, R. Vanderstichele, L. Vangheluwe, et al., Sociale instituties (p. 356). KATHO - Departement IPSOC KORTRIJK: Katholieke Hogeschool Zuid- West- Vlaanderen Associatie K.U.Leuven.
 • Info over Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. (2009, november 30). Opgeroepen op december 15, 2009, van Website van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_voor_Bijzondere_Jeugdzorg
 • Info over de Sociale Kaart. (sd). Opgeroepen op december 15, 2009, van Website over de Sociale kaart: http://desocialekaart.be/zoekresultaat/index.cfm

__
Aantal woorden: 297

Halt (door Jasmien Dantschotter)

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal of overlast met vuurwerk kunnen kiezen: naar justitie of naar Halt.
Via een Halt-procedure kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met Justitie.
Voor een succesvolle Halt-afdoening is het nodig dat:

 • De jongere en zijn ouders instemmen met deelname;
 • de jongere de gemaakte afspraken volledig nakomt;
 • er geen sprake is van ernstige, achterliggende problematiek.

De voorwaarden die nodig zijn om in aanmerking te komen voor de Halt – afdoening zijn de volgende:

 • Openlijk geweld
 • Vernieling en graffiti
 • Brandstichting
 • Diefstal
 • Verwisselen van prijskaartjes
 • Baldadig gedrag in het openbaar
 • Op verboden terrein komen
 • Verstoren van orde, rust, veiligheid in openbaar vervoer
 • Bezitten en afsteken van illegaal vuurwerk
 • De jongere moet het gepleegde feit bekennen
 • De jongere mag maximaal één keer bij Halt geweest zijn en dit minstens een jaar geleden
 • De jongere gaat akkoord met de verwijzing naar Halt

Wanneer er niet aan alle criteria wordt voldaan, mag de politie alleen naar Halt verwijzen met toestemming van de officier van Justitie. Dit kan bijvoorbeeld:

 • Als bij een delict in groepsverband ook jongeren van 18 tot 21 jaar betrokken zijn;
 • Als het een niet Halt- waardig maar wel vergelijkbaar delict betreft;
 • Als de jongere om religieuze of culturele redenen niet bekent, maar wel naar Halt wil.

Van het vrijwillige karakter van Halt kan echter nooit afgeweken worden.
Een jongere die naar Halt werd doorverwezen door de politie, wordt door Halt uitgenodigd voor een gesprek. De jongere mag zijn verhaal doen en hij krijgt uitleg over de werking van Halt en wat er van hem/haar verwacht wordt. De jongere wordt daarna voor de keuze gesteld: kiezen voor Halt of doorzending van het proces – verbaal naar de officier van justitie. De ouders van de jongere worden uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Bij Halt is het de bedoeling dat de jongere zoveel mogelijk gaar herstellen wat hij fout gedaan heeft. Dit kan op verschillende manieren: door een werkstraf, een leerstraf, de excuses aanbieden en/of een schaderegeling.

- Referentie: Halt - afdoening. (sd). Opgeroepen op december 21, 2009, van Halt: http://www.halt.nl/index.cfm/site/Halt%20Nederland/pageid/1B63022E-3048-7291-FD5DB7D1D4B8A7A6/index.cfm
__
Aantal woorden: 377

Het vlot (door Sarah Claeys)

Het Vlot is een dagcentrum voor integrale gezinsbegeleiding binnen de 'bijzondere jeugdbijstand'. We begeleiden 20 gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar. De aanpak is kleinschalig, op maat van het gezin en contextgericht.
Er worden vier begeleidingsvormen aangeboden:

 • Wekelijkse gezinsgesprekken: er wordt gekeken wat er precies misgaat in het gezin, en wat er kan gedaan worden om het gezin beter draaien.
 • Dagelijkse opvang van een kind uit het gezin: de kinderen worden na schooluren en in de vakaties in de voorziening opgevangen
 • Ouderwerking: er worden op regelmatige tijdstippen ouderbijeenkomsten georganiseerd.
 • Contextbegeleiding: is vooral schoolbegeleiding.

Doelgroep: Gezinnen waarbinnen zich een problematische opvoedingssituatie voordoet. Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en hun gezin doorverwezen door de Jeugdrechter of het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg wegens een problematische opvoedingssituatie of als een misdrijf omschreven feit.
Werking: Bij een pos situatie is ligt het probleem zowel bij het kind als bij de ouder. Er word gekeken wat het preciese probleem is, door wat het veroorzaakt word en wat er kan gedaan worden om er verandering in te brengen. Met als doel de gezinssituatie weer leefbaar te maken.Dit is alleen mogelijk indien er medewerking is van alle gezinsleden.
Er zijn 2 centra's een in Jette en een in Anderlecht.

- Referentie:

__
233 woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License