Politieke context

Politieke context: jeugdcriminaliteit

Algemeen

Pascal Smet (sp.a) is de Vlaamse minister van Jeugd, Onderwijs, Gelijke Kansen en Brussel. Hij is bevoegd voor onderwijs en vorming, jeugdwerk (inbegrepen de coördinatie van het kinderrechtenbeleid), het gelijkekansenbeleid en de coördinatie van het beleid m.b.t. Brussel-Hoofdstad. Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media verbindt, ondersteunt, optimaliseert en innoveert het beleid op het gebied van cultuur, jeugd, sport en media.

jeugdcriminaliteit
Echter het departement Justitie buigt zich over de problematiek van de jeugdcriminaliteit. Deze bevoegdheid valt onder de federale overheid waarvan Stefaan De Clerck (CD&V) minister van justitie is. Hij is verantwoordelijk voor het programma Aanpak jeugdcriminaliteit. Het terugdringen van de jeugdcriminaliteit is echter een gezamenlijke inspanning van diverse partijen.
Het terugdringen van jeugdcriminaliteit hoort bij het voornemen van het kabinet-Balkenende IV om de criminaliteit met 25 procent terug te dringen in de periode 2002 - 2010. Deze doelstelling is een speerpunt in het kabinetsbeleid en is vastgelegd in het regeerakkoord. Het project Veiligheid begint bij voorkomen omvat de maatregelen waarmee dit doel wordt gerealiseerd. Het programma Aanpak jeugdcriminaliteit is onderdeel van dit project.

dyn010_original_208_228_jpeg_2576142_83e07028e4b8fcbfac52705b74bb045c.jpg

Partijstandpunten

CD&V

Jo Vandeurzen: "CD&V heeft er steeds voor gepleit om de jeugdrechters meer bevoegdheden te geven zodat het sanctioneren én het begeleiden van jonge criminelen hand in hand kan gaan. Dit zal nu ook gebeuren. In uitzonderlijke gevallen is het nodig aan jonge boeven het signaal te geven dat de tolerantiegrens van de samenleving overschreden is. Daarom werd de leeftijd waarop jonge criminelen kunnen worden opgesloten in een detentie-instelling verlaagd van 16 jaar naar 14 jaar. Uiteraard geldt dit enkel en alleen voor zwaar criminele jongeren."

Nederlandstalige jeugdgevangenis. Systematische registratie van jeugdige delinquenten op politieniveau. Geweld op school bespreekbaar maken en aanpakken.

Open VLD

Responsabilisering van de jongere en jeugdsanctierecht zijn een goede stap.Community policing: een jeugdbrigade die probleemjongeren aanpakt. Verplicht hoorrecht kinderen vanaf 12 jaar. Spijbelcontracten.

Sp.a

Gevangenisstraf enkel als laatste redmiddel .Resocialisatie staat voorop.Nieuwe wet is goede stap. Aangepaste residentiële voorzieningen voor jongeren met verschillende problemen.

Groen!

Herstelgericht Vlaams jeugd(sanctie)recht los van volwassen strafrecht. Volwaardige juridische positie voor minderjarigen. Oprichting van één onafhankelijk federaal Kinderrechtencommissariaat. Geen tweede jeugdgevangenis maar alternatieven. Investeren in contextuele gezinsondersteuning en reïntegratie.

Referenties

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License